Общи условия 

 Сайтът BGsex.weebly.com e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, предназначен да дава възможност на своите потребители да осъществят контакт помежду си с точно определена цел – намиране на сексуален партньор.
2. Осъществяването на сексуален контакт между потребителите, в резултат на посредничеството на BGsex.weebly.com не е обвързано със заплащане от страна на потребителите в полза на Дружеството. Предоставянето на сексуални услуги срещу заплащане чрез BGsex.weebly.com е абсолютно забранено.
3. Дружеството, чрез BGsex.weebly.com, предоставя на потребителите срещу регистрация, а когато това е предвидено – и срещу заплащане, ползването на определени услуги при спазване от страна на потребителите на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. Платените услуги не са свързани с извършването на сексуални услуги срещу заплащане в полза на дружеството или на трети лица. Дружеството си запазва правото за ползването на определени услуги да поставя допълнителни условия, за които ще уведомява потребителите по подходящ начин.
4. Дружеството, чрез BGsex.weebly.com, предоставя и други услуги, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни. За ползването на тези услуги се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.
5. Услугите, предоставяни чрез BGsex.weebly.com са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване. Дружеството си запазва правото да променя режима на предоставяне на услугите, за което своевременно уведомява потребителите.
6. Дружеството не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите, предоставяни чрез BGsex.weebly.com.

Глава 2. Регистрация на потребител.

1. За да използва услугите, предоставяни чрез BGsex.weebly.com потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия. Ако потребителят е непълнолетен, той декларира и съгласието на родител/настойник. Ползването на BGsex.weebly.com от малолетни лица е напълно забранено.
2. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. Електронното изявление, записано по подходящ начин на сървъра на Дружеството, представлява електронен документ. 
3. Дружеството си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. Дружеството декларира, че данните по предходната алинея няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаи на официално искане по висящ правен спор.
4. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Дружеството има право да заличи регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни.
5. При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите, предоставяни чрез bgsex.weebly.com. В случай, че потребителското име вече е заето /има друг потребител с такова име/, той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. Дружеството не носи отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.